EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanı

   

Lütfü KOP
Eğitim Dairesi Başkan V.
İletişim:

(312) 398 20 70
l.kop@gtb.gov.tr
 
1969 yılında Samsun'da doğdu. 1988 yılında, Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletmeciliği bölümünü, 1995 yılında Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.
 
 Gümrük teşkilatında 1988 yılında Gümrükler Genel Müdürlüğünde Memur olarak göreve başlamış, anılan Genel Müdürlükte Şef ve Şube Müdürlüğü
görevlerinde bulunmuştur.
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken Müsteşarlık Makamı Onayı ile anılan Başkanlığa vekaleten bakması
uygun bulunmuş olup 12/10/2010 tarihinden bu yana söz konusu görevi yürütmektedir.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını vekaleten yürütürken, Bakanlık Makamı Onayı ile 20/07/2016 tarihinden itibaren Eğitim Dairesi Başkanlığını da
vekaleten yürütmektedir. 
 
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanması sürecine ilişkin hazırlık çalışmalarını kamu idareleri ile birlikte gerçekleştirmek
üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Değişim Yönetimi Proje Grubu" çalışmalarına Müsteşarlığımızı temsilen iştirak eden adı geçen
Yap-İşlet-Devret Koordinasyon Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
 


 
 
                                      Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
 
                                    Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/640
                                      BİRİMİN GÖREVLERİ;
 
                                                                                 a) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

                                                                                 b) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon ve yayım hizmetlerini yürütmek.

                                                                                 c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.